Regulamin przyznawania akredytacji na mecze Sandecji Nowy Sącz

 1. Wystawiane są na cały sezon lub pojedyncze mecze na osobę będącą oficjalnym przedstawicielem redakcji, której została przyznana akredytacja.
 2. Akredytacje przyznawane są wyłącznie przez Rzecznika Prasowego MKS Sandecja, na podstawie poprawnie wypełnionych oraz złożonych w odpowiednim terminie wniosków.
 3. Złożone wnioski muszą spełniać wymogi określone w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. 
 4. Wnioski należy składać poprzez stronę internetową: www.accredito.com
 5. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej 48 godzin przed danym meczem. Po tym terminie wszystkie wnioski będą odrzucane.
 6. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje telewizji, radia, prasy oraz serwisów internetowych. Indywidualne wnioski dziennikarzy nie będą uwzględniane.
 7. Każdej redakcji przysługuje prawo ubiegania się tylko o jedną akredytację dziennikarską, fotoreporterską oraz TV. Wyjątkiem są partnerzy oraz patronaci medialni Klubu.
 8. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie akredytacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem owej akredytacji przez Klub.
 9. Nazwiska dziennikarzy, którym przyznano akredytacje stałe publikowane będą na oficjalnej stronie internetowej Klubu – www.sandecja.pl, a także informacja będzie przesyłana bezpośrednio do dziennikarzy. 
 10. Akredytacje wydawane będą w Punkcie Odbioru Akredytacji w formie specjalnych identyfikatorów przed rozpoczęciem meczu.
 11. Akredytacje nie będą przyznawane osobą poniżej 18. roku życia.
 12. Akredytacje „na okaziciela” nie będą wydawane.
 13. Sandecja Nowy Sącz zastrzega sobie możliwość nieprzyznania akredytacji na kolejne mecze osobom, które nie odebrały wcześniej przyznanych  akredytacji.
 14. Akredytacja ważna jest razem z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 
 15. Redakcje, które otrzymały akredytacje stałe, mogą ubiegać się o dodatkową akredytację tylko w przypadku, gdy osoba posiadająca akredytację stałą nie będzie obecna na meczu.
 16. Przyznane akredytacje upoważniają tylko i wyłącznie do wstępu, do wyznaczonych stref. Strefy te wypisane są na akredytacji.
 17. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich na terenie klubu akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych MKS Sandecja SA.
 18. Osoby akredytowane, przebywające na terenie klubu MKS Sandecja SA, zobowiązane są stosować się do zaleceń rzecznika prasowego klubu lub osób przez niego wyznaczonych oraz służb porządkowych.
 19. Klub zastrzega sobie możliwość nie przyznania akredytacji bez podania przyczyn.
 20. Akredytacje będące w posiadaniu osób nieupoważnionych lub niebędące potwierdzone dowodem tożsamości uważa się za nieważne, a następnie konfiskowane. Redakcji, która przekazała akredytacje osobie nieupoważnionej wstęp na mecze cofany będzie do odwołania.
 21. W przypadku naruszenia zasad regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację.
 22. Odstępstwa od w/w zasad możliwe są tylko po uzgodnieniu z Rzecznikiem Prasowym.