Kontakt z akcjonariuszami

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY – 19.06.2024 R.

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2024 roku na godzinę 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Nowym Sączu, ul. Rynek 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Nowym Sączu, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r. wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki, oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. i oceną wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej w Spółce za 2023 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2023r
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023r.,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A.,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 14. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2023 roku na godzinę 9.00. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Nowym Sączu, ul. Rynek 1 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia,
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022r.,
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r. wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki, oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. i oceną wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2022 r.,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej w Spółce za 2022 r.,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2022 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022r.,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Miejski Klub Sportowy„SANDECJA” S.A.,
 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski, 
 13. Zakończenie obrad.  

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz § 22 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 września 2021 r. na godzinę 10.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Nowym Sączu, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 r.,
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.,
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. wraz  z oceną sprawozdania finansowego Spółki, oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. i oceną wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2020 r.,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej w Spółce za 2020 r.,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2020r.,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2020 r.,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A.,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Członka Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.
  _____________

Zarząd spółki Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać  w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kilińskiego 47 w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14.30.

Niniejsze wezwanie jest ostatnim wezwaniem z pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Zarząd spółki Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać  w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kilińskiego 47 w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14.30.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Zarząd spółki Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać  w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kilińskiego 47 w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14.30.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Zarząd spółki Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać  w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kilińskiego 47 w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14.30.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Zarząd spółki Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A z siedzibą w Nowym Sączu w („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kilińskiego 47 w Nowym Sączu w celu ich dematerializacji. 

Jednocześnie informujemy, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, to jest Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskich 100, 00-807 Warszawa.

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz § 22 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 września 2020 r. na godzinę 12.00. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Nowym Sączu, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
  - wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej Spółki w 2019r.
  - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019r. oraz dokonanej oceny sprawozdania
  finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r. i wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2019r.,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: 
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.,
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r.,
  - sposobu pokrycia straty bilansowej w Spółce za 2019r.,
  - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019r. wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki, oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r. i oceną wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2019r.,
  - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2019r.,
  - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A.
 8. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.