Informacje licencyjne

Zgodnie z wymogiem określonym w Podręczniku Licencyjnym PZPN na sezon 2024/2025 Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A. informuje, że całkowita kwota wypłacona pośrednikom transakcyjnym w ostatnim okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniosła 223 208,68 zł brutto ( słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiem złotych 68/100).

Zgodnie z wymogiem określonym w Podręczniku Licencyjnym PZPN na sezon 2023/2024 Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A. informuje, że całkowita kwota wypłacona pośrednikom transakcyjnym w ostatnim okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wyniosła 218 523,82 zł brutto ( słownie: dwieście osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 82/100).