1910 MKS SANDECJA Strona Oficjalna
Kontakt z akcjonariuszami

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY – 22.06.2023 R.


Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2023 roku na godzinę 9.00. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Nowym Sączu, ul. Rynek 1 


z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022r.,

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r. wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki, oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. i oceną wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2022 r.,

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej w Spółce za 2022 r.,

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2022 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022r.,

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Miejski Klub Sportowy„SANDECJA” S.A.,

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski, 

13. Zakończenie obrad.  ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY – 26.09.2022 R.


Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 września 2022 roku na godzinę 8.30.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Nowym Sączu, ul. Rynek 1
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021r.,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r. wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki, oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. i oceną wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2021 r.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej w Spółce za 2021 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za lata ubiegłe środkami z kapitału rezerwowego,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2021 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 r.,
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A.,
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski,
15. Zakończenie obrad.
____________

Nowy Sącz, 24 września 2021 r.

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz § 22 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 września 2021 r. na godzinę 10.00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Nowym Sączu, ul. Rynek 1 

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 r.,
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.,
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. wraz  z oceną sprawozdania finansowego Spółki, oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. i oceną wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2020 r.,
8.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej w Spółce za 2020 r.,
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2020r.,
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2020 r.,
11.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A.,
12.Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Członka Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A.
16.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
_____________

Nowy Sącz, 21 grudnia 2020 r.

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać  w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kilińskiego 47 w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14.30.
Niniejsze wezwanie jest ostatnim wezwaniem z pięciu wymaganych przez przepisy prawa.
_____________

Nowy Sącz, 30 listopada 2020 r.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać  w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kilińskiego 47 w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14.30.
Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.
_____________

Nowy Sącz, 10 listopada 2020 r.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać  w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kilińskiego 47 w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14.30.
Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

____________

Nowy Sącz, 20 października 2020 r.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać  w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kilińskiego 47 w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14.30.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

____________

Nowy Sącz, 28 września 2020 r.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A z siedzibą w Nowym Sączu w („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kilińskiego 47 w Nowym Sączu w celu ich dematerializacji. 

Jednocześnie informujemy, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, to jest Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskich 100, 00-807 Warszawa.

____________

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz § 22 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 września 2020 r. na godzinę 12.00. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Nowym Sączu, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie:

1)sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,

2)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,

3)sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,

4)wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej Spółki w 2019r.

5)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019r. oraz dokonanej oceny sprawozdania
finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r. i wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2019r.,

6.Podjęcie uchwały w sprawie: 

1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.,

2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r.,

3)sposobu pokrycia straty bilansowej w Spółce za 2019r.,

4)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019r. wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki, oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r. i oceną wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2019r.,

5)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2019r.,

6)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2019r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A.

8.Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

9.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

2023.11.27

Sandecja - Skra Częstochowa w liczbach

2023.11.27

Proces akredytacyjny na mecz z Radunią

2023.11.27

Przegląd prasy po meczu ze Skrą Częstochowa

2023.11.26

U19: Wysoka wygrana Arki Gdynia

2023.11.25

Podział punktów ze Skrą