1910 MKS SANDECJA Strona Oficjalna
Kontakt z akcjonariuszami
Nowy Sącz, 21 grudnia 2020 r.

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać  w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kilińskiego 47 w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14.30.
Niniejsze wezwanie jest ostatnim wezwaniem z pięciu wymaganych przez przepisy prawa.
_____________

Nowy Sącz, 30 listopada 2020 r.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać  w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kilińskiego 47 w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14.30.
Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.
_____________

Nowy Sącz, 10 listopada 2020 r.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać  w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kilińskiego 47 w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14.30.
Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

____________

Nowy Sącz, 20 października 2020 r.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać  w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kilińskiego 47 w Nowym Sączu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14.30.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

____________

Nowy Sącz, 28 września 2020 r.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Miejskiego Klubu Sportowego „SANDECJA” S.A z siedzibą w Nowym Sączu w („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki przy ul. Jana Kilińskiego 47 w Nowym Sączu w celu ich dematerializacji. 

Jednocześnie informujemy, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, to jest Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskich 100, 00-807 Warszawa.

____________

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz § 22 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 września 2020 r. na godzinę 12.00. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Nowym Sączu, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie:

1)sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,

2)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,

3)sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,

4)wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej Spółki w 2019r.

5)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019r. oraz dokonanej oceny sprawozdania
finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r. i wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2019r.,

6.Podjęcie uchwały w sprawie: 

1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.,

2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r.,

3)sposobu pokrycia straty bilansowej w Spółce za 2019r.,

4)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019r. wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki, oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r. i oceną wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2019r.,

5)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2019r.,

6)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2019r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A.

8.Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

9.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

2021.07.23

Robert Janicki wzmacnia szeregi Sandecji

2021.07.23

Komunikat w sprawie zespołu rezerw

2021.07.23

Przedłużenie współpracy z firmą ZARYS

2021.07.22

Maissa Fall zawodnikiem Sandecji

2021.07.22

Msza Św. w intencji sądeckiego sportu