1910 MKS SANDECJA Strona Oficjalna
KLAZULA INFORMACYJNA

KLAZULA INFORMACYJNA – STRONA INTERNETOWA www.sandecja.pl

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), na podstawie art. 13 tego rozporządzenia, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” Spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jana Kilińskiego 47, 33 – 300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS  0000681221. (dalej jako „Administrator”, „Spółka” lub „SANDECJA”).

 

Dane kontaktowe Spółki: tel. +48 18 442 18 04, adres e-mail: biuro@sandecja.com.pl

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celach:

·           świadczenia usług na rzecz Użytkownika Serwisu, w tym także dopasowywania usług do potrzeb Użytkownika, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewniania bezpieczeństwa usług– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

·           pomiarów statystycznych i marketingu (w tym analizowania i profilowania danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

·           marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

·           udziału w usłudze newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), dalsze przetwarzanie danych w ramach usługi newsletter oparte jest na niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadnionym interesie Spółki jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera,

·           kontaktu z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane przez nich wiadomości i zapytania  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

·           utrzymywania treści zamieszczanych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w tych przypadkach, gdy to zgoda jest podstawą przetwarzania tych danych jest dobrowolne, natomiast niezbędne dla możliwości skorzystania z poszczególnych funkcjonalności i usług oferowanych i świadczonych przez Spółkę.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody albo zgłoszenia sprzeciwu. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, w tym do podmiotów dostarczających i wspierających systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu www.sandecja.pl oraz podmiotów świadczących usługi związane z bieżącą działalnością Spółki – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.

 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą poza EOG tylko, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

·                    współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

·                    stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,

·                    stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

·                    w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, w szczególności w celu realizowania działań marketingowych. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość.

 

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem http://sandecja.pl/polityka-prywatnosci-20

 

2024.02.19

Proces akredytacyjny na mecz z Zagłębiem II Lubin

2024.02.18

Karol Smajdor wypożyczony do Podhala

2024.02.16

Sprzedaż biletów na mecz z Zagłębiem II Lubin

2024.02.15

Przemysław Staniek dyrektorem ds. marketingu i komunikacji

2024.02.15

Proces akredytacyjny na rundę wiosenną