1910 MKS SANDECJA Strona Oficjalna
Regulamin programu lojalnociowego
REGULAMIN NABYWANIA I REALIZACJI LOJALNOŚCIOWEJ „KARTY KIBICA” MKS SANDECJA S.A.


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Wydawcy oraz Nabywcy Lojalnościowej „Karty Kibica”.

§ 2.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Karcie Kibica – należy przez to rozumieć znak legitymacyjny (kartę), oznaczony imieniem, nazwiskiem i nr. karty, emitowany przez Wydawcę, którego wzór przedstawiony w formie opisowej i graficznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

2. Wydawcy – należy przez to rozumieć Miejski Klub Sportowy "SANDECJA" S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jana Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS:0000681221 NIP: 7343549456 REGON: 367480524, o kapitale zakładowym spółki: 8 200 000 PLN, w całości opłaconym;

3. Nabywcy – należy przez to rozumieć każdego, który nabywa od Wydawcy Lojalnościową  „Kartę Kibica”;

4. Okazicielu – należy przez to rozumieć każdego posiadacza „Karty Kibica”;

5. Akceptancie – należy przez to rozumieć każdy punkt handlowy lub usługowy, w którym Okaziciel może w zamian za okazanie „Karty Kibica” nabyć towary lub usługi o wartości pomniejszony o rabat określony przez Akceptanta, wymieniony w wykazie zatytułowanym „Program Lojalnościowy”, dostępnym na stronie internetowej  www.sandecja.pl

6. dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3.
Wydawca oferuje do sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie „Karty Kibica”, uprawniające Okaziciela – w zamian za okazanie  Akceptantowi Karty Kibica w okresie jego ważności – do otrzymania w ten sposób rabatu na towary sprzedawane przez Akceptanta lub za usługi świadczone przez Akceptanta, na ogólnych zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju towarów lub świadczenia danego rodzaju usług. W okresie od 05.11.2018 do 30.05.2019.

Rozdział II
ZASADY NABYWANIA „KART KIBICA”

§ 4.
1. W celu otrzymania „Karty Kibica” należy wylegitymować się u Wydawcy aktualnym karnetem na rundę jesienną sezonu 2018/19 Klubu MKS Sandecja S.A. oraz jeśli będzie taka potrzeba wylegitymowaniem się dowodem tożsamości w celu rozwiania wątpliwości.

2. W przypadku, gdy Nabywcę reprezentuje pełnomocnik, do odbioru „Karty Kibica” należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

3. Na żądanie Wydawcy, wynikające z uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dokumentów okazanych przez pełnomocnika, Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego przedłożenia ich w oryginale.


§ 5.
1. Karty Kibica podlegają wydaniu Nabywcy  po okazaniu ważnego karnetu na rundę jesienną sezonu 2018/19 Klubu MKS Sandecja S.A.

2. Wydawca zobowiązuje się do wydania Karty Kibica posiadających datę ważności do końca sezonu (30.05.2019).

3. Wydanie Karty Kibica następuje przez odbiór osobisty w sekretariacie Klubu przy ul. Jana Kilińskiego 45 w Nowym Sączu – w dniach roboczych, w godzinach otwarcia sekretariatu od 08.00 do 18.00. 


§ 6.
1. Przed dokonaniem odbioru Karty Kibica Nabywca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia zgodności danych przekazywanych Kart Kibica oraz warunkami niniejszego Regulaminu.

2. Nabywca (osoba upoważniona do odbioru Karty) może odmówić odbioru Karty, jeżeli dane nie są zgodne z danymi Nabywcy lub nie spełniają określonych w niniejszym Regulaminie warunków, umożliwiających ich realizację u Akceptantów. Nabywca (osoba upoważniona do odbioru Karty Kibica) może równocześnie żądać od Wydawcy wydania prawidłowych egzemplarzy Kart.

3. Przy odbiorze Kart Kibica osoba upoważniona do ich odbioru przez Nabywcę oświadcza na piśmie, że odebrała Kartę Kibica oraz że spełniają one określone w niniejszym Regulaminie warunki, umożliwiające ich realizację u Akceptantów.

4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenie Kart Kibica po ich wydaniu wskazanej przez Nabywcę osobie upoważnionej do odbioru Kart Kibica.


Rozdział III
ZASADY REALIZACJI KART KIBICA

§ 7.
1. Karty Kibica podlegają realizacji wyłącznie u Akceptantów, wymienionych w „Programie Lojalnościowym”, opublikowanej na stronie internetowej: www.sandecja.pl

2. „Program Lojalnościowy” może ulegać zmianie, przy czym Wydawca gwarantuje, iż w okresie ważności Kart Kibica dostępne rabaty u Akceptantów nie ulegną one zmniejszeniu.

§ 8.
1. Realizacja Kart Kibica następuje poprzez okazanie go Akceptantowi w okresie jego ważności, jako ekwiwalent rabatu, stanowiącego część lub całość ceny za towary sprzedawane przez Akceptanta albo część lub całość wynagrodzenia za usługi świadczone przez Akceptanta, na ogólnych zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju towarów lub świadczenia danego rodzaju usług.

2. Realizacja Kart Kibica w sposób określony w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem, że Karta Kibica nie będzie uszkodzona lub zdeformowana w stopniu uniemożliwiającym identyfikację jego autentyczności lub posiadanych zabezpieczeń, a także zniekształcony w inny sposób, w szczególności poprzez ostemplowanie go pieczęcią Nabywcy.

3. Akceptant ma prawo do wylegitymowania Okaziciela w celu weryfikacji autentyczności Karty Kibica jeśli zachodzi wątpliwość, że Okaziciel legitymujący się daną Kartą Kibica nie jest jej właścicielem, a jego dane nie są zgodne z danymi na Karcie Kibica. W takim wypadku Akceptant ma prawo odmówić udzielenia rabatu Okazicielowi.

4. Karty Kibica nie podlegają wymianie na gotówkę.

5. Wydawca nie jest stroną umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, o której mowa w ust. 1. 

§ 9.
Nabywca przyjmuje do wiadomości, że:

1. Karty Kibica podlegają realizacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

2. Karty Kibica nie podlegają wymianie na gotówkę,

3. Karty Kibica nie mogą być w żaden sposób uszkodzone lub zdeformowane, pod rygorem ich nieprzyjęcia przez Akceptantów,

4. Karty Kibica uszkodzone lub zdeformowane nie podlegają wymianie na nowe.

5. Kartą Kibica u Akceptantów nie mogą legitymować się osoby obce nie będące samym Nabywcą.


Rozdział IV.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.
1. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oświadczając jednocześnie, iż jest uprawniony do wyrażenia takiej zgody w imieniu osób w nim wskazanych.

2. Wydawca oświadcza, iż Nabywcy, którego dane podlegają przetwarzaniu przez Wydawcę, ma prawo dostępu do tych danych, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sandecja.pl

4. Wydawca zastrzega możliwość dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Dokonane zmiany Regulaminu – z wyjątkiem zmian oczywiście korzystnych dla Nabywcy lub Okaziciela – nie wywołują skutków prawnych w odniesieniu do stosunku prawnego, nawiązanego na podstawie zamówienia, złożonego przez Nabywcę przed wejściem w życie zmiany, chyba że Nabywca zgodził się na obowiązywanie zmienionego Regulaminu.

5. O zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną uprzednio powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Wydawcy www.sandecja.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.11.2018

2020.02.25

Wraca akcja #FortunaZaGole

2020.02.24

Msza Św. w intencji sądeckiego sportu

2020.02.22

Prezentacja drużyny przed rundą wiosenną

2020.02.21

Nowe twarze w pierwszym zespole

2020.02.19

Współpraca z klubem HALNY!